آخرین اخبار
خانه » ازدواج و زناشویی » همسرداری: آموزش دخول در روابط زناشویی و جنسی و زناشویی

همسرداری: آموزش دخول در روابط زناشویی و جنسی و زناشویی

مطلب: آموزش دخول در روابط زناشویی و جنسی و زناشویی در تاریخ ۴ March 2016 | 11:14 pm نشر یافته شده شده می باشد.
به به گفته ۸ ثانیه:

یکی از بخشهای مهم در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی دخول می باشد که پوزیشنها و همچنین حالتهای مختلفی جهت دخول در نظر گرفته شده می باشد

دخول بخشی از ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی می باشد که طرفین به آخر لذت جنسی و زناشویی و جنسی می رسند و همچنین ارتباط و رابطه پایان می پذیرد. در واقع در یک ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی صحیح اوضاع به گونه ای می باشد که دو طرف ارتباط و رابطه در هنگام دخول ارضا شدن جنسی و زناشویی و جنسی زن و مرد یا آخر لذت جنسی و زناشویی و جنسی را تجربه کنند. دقت در مراحل پیش از ارتباط جنسی و زناشویی و جنسی کامل کمک می کند تا دخول موفق تر باشد و همچنین پس نتیجه آن می شود که بهتری داشته باشد.

آموزش دخول در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی

در مورد دخول شیوه ها و همچنین روشهای مختلفی وجود دارد که در هر کدام مقدار و اندازه و میزان تحریک جهت یکی از طرفین ارتباط و رابطه اکثرا و بیشتر یا کمتر بوده و همچنین بسته به تحریک پذیری زن یا مرد هر یک تاثیر ویژه ای دارند. مهمترین رکن در دخول و همچنین ارتباط جنسی و زناشویی و جنسی طمانینه و همچنین آرامش می باشد.

علی رغم تصور عوام که فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن میکنند یک ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی تنها و فقط خلاصه شده در بحث دخول، بایستی و حتما گفت دخول قسمت و بخش پایانی یک ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی می باشد و همچنین بیشترین زمان در یک ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی مرتبط به مبحث پیش نوازش می باشد. در واقع یک ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی خوب ارتباط و رابطه ای می باشد که در آن هم مسایل عاطفی و همچنین احساسی مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری جهت یک ارتباط و رابطه دو سویه بوجود آمده باشد و همچنین زن و همچنین مرد نیازهای عاطفی یکدیگر را برطرف نموده باشند و همچنین تمامی اختلافات فیمابین را به سرانجام رسانده باشند تا در هنگام نزدیکی به خواسته ها و همچنین انتظارات طرف دیگر ارتباط و رابطه و همچنین نیازهای خویش توجه مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری را داشته باشند.

روش فیس تو فیس، متداولترین شکل دخول و همچنین ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی

یکی از مهمترین روش های دخول روش روبرو یا فیس تو فیس می باشد. در آن شیوه که متداولترین شکل ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی می باشد زن در زیر و همچنین مرد در رو قرار گرفته زن پاها را باز کرده و همچنین مرد بین پاهای زن قرار گرفته و همچنین به آرامی آلت تناسلی خود را وارد واژن می نماید و همچنین عمل جنسی و زناشویی و جنسی انجام می می شود. در آن شیوه زن تحریک بیشتری را احساس کرده و همچنین مرد تحریک کمتری و همچنین هر دو در فاصله زمانی کمی از هم به ارضا شدن جنسی و زناشویی و جنسی زن و مرد می رسند.

در آن روش دخول، مرد بایستی و حتما به آرامی و همچنین با طمانینه آلت تناسلی خود را وارد واژن یا مجرای تناسلی زن نماید. هنگام تحریک نیز مرد بایستی و حتما آرامش را رعایت نموده و همچنین از تحریک شدید و همچنین یا فشار زیاد بپرهیزد و همچنین اجازه دهد زن شدت تحریک را مشخص کردن نماید و همچنین با حرکات خود به ارتباط و رابطه کمک کند.

آموزش دخول – انواع پوزیشن های ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی

جهت دخول و همچنین برقراری ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی روشهای مختلفی وجود دارد که در آن مطلب به آن هم می پردازیم:

۱- دخول در پوزیشن قاشق مانند:

در آن پوزیشن ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی، زن به پهلو دراز کشیده و همچنین مرد در پشت سر او و همچنین به پهلو قرار می گیرد. زن کمی مفصل ران را به سمت شکم جمع می کند و همچنین مرد از پشت و همچنین به آرامی آلت خود را وارد مجرای تناسلی او می نماید و همچنین تحریک را به کندی انجام می دهد.
در آن روش دخول زن تحریک بسیاری را تجربه می کند و همچنین مرد با کنترل تحریک خویش می تواند مانع از انزال سریع خویش می شود. همچنین مرد با دست خویش به تحریک کلیتوریس زن می پردازد.

۲- دخول در اوضاع تی شکل یا عمود بر هم:

در آن روش دخول، زن به پشت خوابیده و همچنین زانوها را خم می کند. مرد به پهلوی راست به گونه ای دراز می کشد که از زیر زانوهای زن رد شده باشد و همچنین جهت خوابیدن او با جهت خوابیدن زن زاویه قایمه یا ۹۰ درجه داشته باشد. دخول به آرامی گرفته شده و همچنین تحریک به کندی صورت می گیرد.
در آن اوضاع مرد با دست چپ خویش کلیتوریس یا چوچوله زن را تحریک می کند. آن اوضاع جهت مردانی که دچار زود انزالی خواهند بود مناسب می باشد و همچنین زیرا و به درستی که امکان تحریک همزمان کلیتوریس وجود دارد جهت زن تحریک بیشتری ساخته یا ایجاد می کند.

۳- ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی در پوریشن معمول یا رو در رو:

در آن شیوه ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی زن در پایین قرار گرفته به پشت می خوابد و همچنین پاها را کمی باز کرده و همچنین مرد در بالا و همچنین بین پاهای زن قرار گرفته و همچنین عمل دخول را به آرامی انجام می دهد. در آن اوضاع مرد تحریک بسیاری را تجربه می کند و همچنین آن اوضاع جهت مردانی که زود انزالی دارند و همچنین یا زنانی که دیر به ارضا شدن جنسی و زناشویی و جنسی زن و مرد می رسند مناسب نیست.

۴- دخول در پوزیشن پهلو به پهلو:

زن و همچنین مرد در کنار هم قرار گرفته و همچنین یکی به پهلوی چپ و همچنین غیره ای به پهلوی راست درست در کنار هم قرار می گیرند. زن کمی پای بالایی را بلند کرده و همچنین مرد به آرامی دخول را انجام داده و همچنین تحریک به کندی و همچنین آرامی صورت می گیرد.

۵- دخول در اوضاع سگی:

در آن روش دخول، زن بصورت چهار دست و همچنین پا روی زمین یا تخت قرار می گیرد و همچنین مرد در پشت او قرار گرفته و همچنین به آرامی آلت خویش را درون واژن یا مجرای تناسلی زن فرو می کند و همچنین تحریک را آغاز می کند. در آن اوضاع نیز نقطه جی در زن با حشفه مرد تماس یافته و همچنین هر دو تحریک بسیاری را تجربه می کنند.

موارد و نکات مهم دررابطه پوزیشن های ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی

در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی وضعیتهای غیره ای نیز جهت دخول وجود دارد که تجربه آنها هیجان خاص خود را دارد. زنان و همچنین مردان جهت آنکه ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی آنها بصورتی تکراری و همچنین یکنواخت در نیاید و همچنین از تنوع و همچنین حس بیشتری برخوردار گردد می توانند وضعیتهای متنوع و گوناگون و مختلف را تجربه کنند و همچنین حتی وضعیتهای جدیدی را ابداع نمایند. نقطه ای که وجود دارد توجه به آرامش و همچنین آسایش دو فرد یا شخص در حین ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی می باشد.

هر چقدر اوضاع انتخاب شده هنگام ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی جهت دو فرد یا شخص راحت تر و همچنین بهتر باشد لذت بیشتری هنگام نزدیکی خواهند برد. بعضی از مردان به آن نقطه توجه ندارند و همچنین وضعیتی انتخاب می کنند که در حین نزدیکی زن آرامش نداشته و همچنین درد و همچنین رنج بسیاری را تحمل می کند که درست نیست.

در هنگام دخول بایستی و حتما طمانینه و همچنین آرامش داشت و همچنین از فشار و همچنین تحریک بیش از حد پرهیز کرد. اوضاع مناسب انتخاب نمود و همچنین تلاش کرد تا نقطه ارضا طرفین بر هم منطبق گردد. زمانی که زن به آستانه ارضا شدن جنسی و زناشویی و جنسی زن و مرد نزدیک شد و همچنین حرکات منظم واژن او شروع شد و همچنین نزدیک به حد ارضا رسید به تدریج بر شدت تحریکها افزوده می می شود تا هم زن به ارضا برسد و همچنین هم مرد به انزال برسد و همچنین ارضا می شود.

زیرا و به درستی که در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی مرد زودتر تحریک شده و همچنین ارضا می گردد بهتر می باشد مرد تحریک را کنترل کند و همچنین توجه به اوضاع زن نیز داشته باشد تا زمانی که زن آمادگی مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری را پیدا نکرده بود بایستی و حتما تحریک به آرامی صورت گیرد تا از ارضای مرد جلوگیری می شود. جهت راحتی اکثرا و بیشتر می قدرت از تعدادی بالش بهره بری و استفاده کرد و همچنین در زیر سر و همچنین زیر گودی کمر گذاشت تا زن در حین ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی درد و همچنین رنج نکشد.

در حین ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی نیز بایستی و حتما کسی که تحریک را بر عهده دارد بگونه ای آن کار را انجام دهد که طرف مقابل را هم مد نظر قرار دهد و همچنین شدت و همچنین ضعف تحریک بگونه ای باشد که طرفین ارتباط و رابطه بتوانند همزمان با هم به ارضا شدن جنسی و زناشویی و جنسی زن و مرد برسند.

ویژگی ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی صحیح

در یک ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی صحیح ابتدا زن به ارضا شدن جنسی و زناشویی و جنسی زن و مرد می رسد و همچنین سپس مرد با تحریک کمی به ارضا شدن جنسی و زناشویی و جنسی زن و مرد خواهد رسید. در صورتی که مرد به ارضا شدن جنسی و زناشویی و جنسی زن و مرد برسد و همچنین انزال رخ دهد به علت آنکه نعوذ آلت تناسلی مرد از بین می رود امکان به ارضا شدن جنسی و زناشویی و جنسی زن و مرد رسیدن زن از بین رفته و همچنین بعید خواهد بود. نقطه ای که در هنگام دخول بایستی و حتما رعایت گردد اینست که نقطه یا حد ارضا شدن جنسی و زناشویی و جنسی زن و مرد زن و همچنین مرد به هم نزدیک و همچنین یا بر هم منطبق گردد.

از زمان دخول تا انزال مدت زمان ارضای مرد می باشد در آن فاصله تحریک جنسی و زناشویی و جنسی مرد به آخر می رسد تا جاییکه انزال رخ داده و همچنین مرد ارضا گردد. بلافاصله بعد از ارضا آلت تناسلی مرد از حالت نعوظ خارج می گردد و همچنین توانایی تحریک زن را از دست می دهد. آن مدت زمان در اولین دفعات برقراری ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی خیلی زیاد کوتاه می باشد و همچنین مردان در فاصله کمی ارضا می شوند.

در بعضی از مردان آن زمان به حدی کوتاه می باشد که آنها را در برقراری ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی دچار مشکل می کند بگونه ای که یا قبل از دخول و همچنین یا بلافاصله بعد از دخول دچار انزال و همچنین ارضا شده و همچنین قدرت ادامه ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی تا به ارضا شدن جنسی و زناشویی و جنسی زن و مرد رسیدن زن را ندارند. مشکل زود انزالی یا پره ماچور اجاکولیشن می باشد که به راحتی قابل درمان می باشد.

از زمان دخول تا انزال، مدت زمان ارضای مرد می باشد

از هنگام دخول تا به ارضا شدن جنسی و زناشویی و جنسی زن و مرد رسیدن زن نیز زمان ارضای زن می باشد که فاصله ای به نسبت طولانی می باشد. آن زمان در زنان و همچنین در طول یک دوره عادت ماهانه یا سیکل قاعدگی قابل تغییر می باشد و همچنین مدت آن هم در زمان میان سیکل یا هنگام تخمک گذاری زن کوتاهترین زمان می باشد. اختلاف آن زمان در زن و همچنین مرد باعث می می شود تا ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی در صورت عدم رعایت اصول به ارتباط و رابطه ای نه لذت قسمت و بخش که ارتباط و رابطه ای عذاب آور تغییر پیدا کردن می شود.

زنانی که در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی به ارضا شدن جنسی و زناشویی و جنسی زن و مرد نمی رسند به مرور ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی برایشان نوعی حالت عادی و همچنین بدون لذت پیدا کرده و همچنین حتی به علت عدم ارضای مستلزم و نیاز های درونی تنفر آمیز و همچنین عذاب آور می گردد و همچنین همچنین مردانی که زود انزالی دارند دچار ضعف اعتماد به نفس و همچنین احساس سرخوردگی و همچنین تحقیر و همچنین عدم لذت از ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی می گردند.

بسیاری از درگیریها و همچنین اختلافات جنسی و زناشویی ناشی از همین مشکل در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی می باشد. لذا بایستی و حتما تلاش کرد تا در هنگام دخول زمان ارضای مرد افزایش یابد و همچنین زمان ارضای زن کوتاه گردد تا با نزدیک شدن آن دو زمان به هم و همچنین یا انطباق آن هم بر هم لذت ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی افزایش یافته و همچنین هم زن و همچنین هم مرد در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی به ارضا شدن جنسی و زناشویی و جنسی زن و مرد برسند.


لینک منبع

سوپروب close
خرید بک لینک