آخرین اخبار
خانه » مقالات » ارزش وشیوه ی محاسبه حقوق و دستمزد

ارزش وشیوه ی محاسبه حقوق و دستمزد

ارزش وروش ی محاسبه حقوق و دستمزد
1fed3c68a31eaebd05b8d06df9fd2b70 ارزش وشیوه  ی محاسبه حقوق و دستمزد
نرم افزار محاسبه جامع دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

می دانید تعرفه قوت کار بخش اعظمی از بهای تمام شده تولید کالا خدمات موسسه یا یک واحد اقتصادی را به خود اختصاص می دهد و در واقع تأثیر قابل تذکر ای بر سود واحد های تجاری خواهد داشت اما ارزش حقوق و دستمزد در واحد های مختلف مفرق است ولی به طور معمول نرخ حقوق دستمزد از درآمدهای واحدهای اقتصادی و تجاری را به اختصاص می دهد.

اجزاء عناصر سیستم حقوق و دستمزد کدامند ؟

اجزاء و عناصر تشکیل دهنده سیستم حقوق دستمزد به طور کلی و بدون در نظر گرفتن اینکه این سیـستم برای موسسه بازرگانی خدماتی و یا تولیدی طراحی شده به شرح زیر است .

۱- دایره کارگزینی

۲- دایره ثبت ورود خروج پرسنل

۳- دایره حسابداری حقوق دستمزد

که ما برای تحلیل اجزاء عناصر فوق الذکر به شکل کلی آنها را معرفی کرده و در ادامه بیشتر در رابطه با آنها بحث کرده و جزئیات وظایف آن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.
وظیفه دایره کارگزینی چیست ؟

واحد کارگزینی در هر موسسه وظیفه تهیه تدوین دستورالعمل ها آئین نامه ای استخدامی پرسنل با رعایت مد نظر قرار دادن قوانین کار امور اجتماعی وبقیه قوانین را بر عهده دارد از طرفی وظایف دیگری در رابطه با پرسنل هم چون روش ، روش استفاده از مرخصی و تعیین شرح وظایف ،نقل انتقال پرسنل بهبقیه بخشهای موسسه مسائل مشابه را بر عهده دارد.

وظیفه دایره ثبت ورود خروج پرسنل چیست ؟

وظیفه این بخش جمع آوری اطلاعات مربط به انجام کار پرسنل و در واقع حضور و غیاب هر از کارکنان در موییات و واحدها است که به طرق و روش های خاصی این کار صورت می پذیرد.

وظیفه دایره حسابداری حقوق دستمزد چیست؟

این دایره وظیفه تهیه تنظیم لیست حقوق و دستمزد تعیین مبلغ ناخالص خالص حقوق و دستمزد قابل پرداخت به هر از پرسنل را به عهده دارد در واقع اسناد مدارک حقوق و دستمزد هر از پرسنل و کارکنان در این دایره نگهداری می شود .

افرادی که برای استخـدام وارد موسسه می شوند در بخش کارگزینی موسسه اقدام به انعقاد قرارداد کارکرده با توافقهایی در رابطه بانحوه و شرایط کار و زمان و مدت وبقیه مسائل ی که طبق قوانین کار معین شده به عنوان یکی از پرسنل آن موسسه شروع به کار می نماید.پس اطلاعات توافق های کار حاوی و مدت کار، میزان حقوق و دستمزد نرخ دستمزد وبقیه مسائل در اختیار واحد حسابداری حقوق دستمزد قرار می گیرد و از طرف دیگر شخص نامبرده بعد از کار در موسسه واحد ثبت ورود و خروج اطلاعات مدت زمان کار ایشان را در طی مدت کار ثبت می نماید که به طور معمول بعد از یک ماه کارکرد زمان ورود و خروج در اختیار واحد حسابداری قرار می گیرد. واحد حسابداری بعد از محاسبه مدت کارکرد شخص مورد نظر بالحاظ قرارداد کار شرایط قانون کار حقوق و دستمزد متعلقه پرسنل فوق را کسورات قانونی ایشان را تعیین کار به ثبت در حساب ها می نماید.

اشاره شد در واحد کارگزینی توافق های کاری و شرایط کار،مدت کار،حقوق پایه،اضافه کاری،نوبت کاری وبقیه مسائل معین می شود مسائل قانونی کار به کارمند یا کارگر تفهیم می شود و قرارداد کار منعقد می گردد.ما سعی می کنیم مسائل قانونی لازم را در ادامه توضیح دهیم.

مدت کار:

بر طبق ماده ۵۱ قانون کار، ساعت کار عادی مدت زمانی است که کارگر نیرو و یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد به غیر از مسائل ی که در قانون مستثنی شده است با توجه به اینکه ساعت کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید . طبق تبصره (۱) این ماده کارفرما با توافق کارگران،نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می توانند ساعت کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کننده شرط آنکه مجموع ساعت کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.باید تذکر داشت در ماده ۵۲ قانون کار اشاره شده که در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی ساعت کار نباید از ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید.

اضافه کاری چیست چه شرایطی دارد؟

در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز خواهند بود.

الف)موافقت کارگر

ب)پرداخت ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی

ج)ساعت اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید مگر در مسائل استثنایی با توافق طرفین.

حقوق:

در قسمت حقوق برای هر کارمند اضافات کسورات تعلق می گیرد.

اضافات حقوق یا حقوق متعلقه عبارتند از:

حقوق مبنا، فوق العاده، شغل، بن لباس ، شرایط محیط کار فوق العاده محل خدمت، تعرفه اولاد، فوق العاده جذب، کار میزان اقل دریافتی، محدودیت از مطب، حق مسکن، بیمه ۲۰ درصد، بیمه عمر، صندوق پس انداز، بیمه جانبازی، فوق العاده ویژه.

کسورات، عبارتند از:

مالیات بیمه عمر، بیمه حقوق ۲۷ درصد، بازنشستگی جاری سرانه تعهدی، حسن انجام کار، وام صندوق ، آتیه سازان صندوق پس انداز.

اضافه کار:

تا سقفی مبلغ پرداخت می شود و حد اکثر آن ۱۳۵ ساعت است که سرپرستان یا مدیران بالا به آنها تعلق می گیرد.

محاسبه نرخ ساعت اضافه کار:

+ فوق العاده جذب+ میزان اقل دریافتی+ فوق العاده شغل+ حقوق= فرمول اضافه کار

۲۷% × (اولاد+عائله بندی)- کلیه جمع حکم حقوقی= فرمول بیمه

۱۰% × ۱۹۰۰۰۰۰+( اولاد+ عائله بندی) – کلیه جمه حکم حقوقی= فرمول مالیات

حسابداری حقوق و دستمزد در برنامه های مالی :

در حسابداری حقوق دستمزد بعلت تراکم استمرار اطلاعات ، شیوه پردازش اطلاعات و ارزش سرعت و صحت آن از نرم افزار های مالی حسابداری مصرف می شود.

اطلاعاتی شبیه نرخ ساعتی یا هر روز حقوق و دستمزد که ممکن است برای مدت مدیدی تغییر نکند همچنین برنامه های نظیر روش محاسبه کسورات مالیات و حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی که در طول سال قوانین آن ثابت است را بهتر است درحافظه رایانه ذخیره کرده .

با استفاده از این اطلاعات می توان محاسباتی مانند حقوق دستمزد ناخالص، کسورات، تعیین حقوق و دستمزد خالص به روز در آوردن سابقه هر کارمند کارگر رابه طور الکترونیکی انجام داد.

حقوق ویژگی ها ی کارکنان :

آنچه در ازای کار انجام شده بوسیله کارکنان اداری مدیران یا ارائه کنندگان خدمات مشابه به طور ماهیانه به آنها پرداخت می گردد« حقوق» و پرداختی به کارگران ( آسان یا ماهر) اصطلاحاً دستمزد نامیده می شود که بر حسب ساعت، روز، ماه و یا میزان تولید تعیین می گردد.

اکثرا ٌ ً علاوه بر حقوق دستمزد ثابت ویژگی ها ی دیگر از عبارت فوق العاده، انعام ، سهم از سود واحد وغیره به کارکنان پرداخت می گردد.

نرخ سود دستمزد ً از طریق توافق بین کارکنان و کارفرما تعیین می شود . این نرخ مربوط به ساعات عادی و قانونی است .

چنانچه کارگری بعد از اتمام ساعات قانونی کارکرد روزانه، مدتی را به عنوان اضافه کار انجام وظیفه نماید ویا در ایام تعطیل مشغول انجام وظیفه در واحد تجاری باشد،مستحق به دریافت حقوق دستمزدی علاوه بر حقوق دستمزد عادی خواهد بود که نرخ ساعات کاری این اوقات بوسیله قانون معین می شود.

محاسبه حقوق ویژگی ها :

ساعات قانونی که یک کارگر در روز ملزم به انجام وظیفه در واحد تجاری است از طریق قانون و بوسیله مراجع ذیربط تعیین می گردد. مثلاً اگر ساعات عادی کار کارگر در ماه ۱۶۰ ساعت نرخ ساعات عادی ۱۵۰۰ ریال و نرخ هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰ درصد باشد با فرض اینکه این کارگر۲۰۰ ساعت در ماه کارکرده باشد، جمع حقوق دستمزد وی بشرح زیر محاسبه می گردد:

در آمد ساعات عادی(۱۵۰۰×۱۶۰) ۲۴۰۰۰۰

در آمد ساعات اضافه کاری(۴/۱×۱۵۰۰×۴۰) ۸۴۰۰۰

جمع دستمزد و اضافه کار ۳۲۴۰۰۰

کسورات حقوق و ویژگی ها :

به مجموع حقوق ویژگی ها ی هر از کارکنان در دوره ای که لیست حقوق و دستمزد تهیه می گردد حقوق و ویژگی ها ی ناخالص گویند.

از حقوق ویژگی ها ی ناخالص ابتدا کسورات قانونی( حاوی بیمه مالیات) کسورات اختیاری(مانند قسط وام ، مساعده …)کسر و مانده قابل پرداخت به هر یک از کارکنان که مبلغ خالص قابل پرداخت نام دارد محاسبه می گردد.

حق بیمه:

طبق قوانین سازمان تأمین اجتماعی هر کارفرما باید ماهیانه درصد معین ی از حقوق ویژگی ها ی هر از کارکنان خود را بعنوان حق بیمه سهم کارمند کسر به همراه حق بیمه سهم کارفرما میزان اکثر تا انتها ماه بعد به حسابهای مربوط واریز ماهیانه فهرست جامعی از معین ات حقوق بگیران و میزان حقوق هر از آنها به ادارات تأمین اجتماعی محل ارسال نمایند.

مالیات:

کارفرمایان باید هر ماهه مالیات حقوق هر از کارکنان را طبق جداول مالیاتی محاسبه از حقوق آنها کسر کرده و حد اکثر ظرف ۳۰ روز ، وجوه کسر شده را به حساب بانکی ویژه واریز فهرستی مشتمل بر نام و نشانی حقوق بگیران و میزان حقوق هر از آنها به حوزه مالیاتی محل ارائه دهند.

سایر کسورات :

علاوه بر کسورات قانونی ممکن است مبالغ دیگری بابت اقساط وام،مساعده دریافتی و… از حقوق و ویژگی ها ی هر از حقوق بگیران کسر گردد.

این کسورات اکثرا به طور غیر مستمر هستند اگر چه ممکن است حسب مورد مدت مدیدی از حقوق کارمند کسر گردد(مانند اقساط وام های بلند مدت).

سوپروب close
خرید بک لینک