آخرین اخبار
خانه » مقالات » نگاهی به چگونگی ثبت یک کمپانی

نگاهی به چگونگی ثبت یک کمپانی

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت
index 91 نگاهي به چگونگي ثبت يک کمپانی
ثبت شرکت در ارمنستان

در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های گسترش اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد واگذاری فعالی ت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکـت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالی ت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این با اهمیت بر عهده اداره ثبت شرکـت ها مؤسسات غیر تجاری است تا مجموعه ها با طی مراحل اداری همموزیک مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .

کمپانی از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بناجهت ن قصد نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکـت یا مؤسسه ضروری است تا این کمپانی بر روی کاغذ نوشته شود در دفاتر اداره ثبت مجموعه ها ثبت گردد .

ماده ۲۰ قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را به هفت قسم تقسیم می نماید ۱ـ مجموعه های سهامی ۲ـ شرکت با مسئولیت محدود۳ ـ تضامنی۴ ـ مختلط سهامی ۵ـ مختلط غیر سهامی ۶ـ مجموعه نسبی۷ـ شرکت تعاونی تولید مصرف که ثبت این نوع شرکـت ها در تهران بر عهده اداره ثبت مجموعه ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزی است.

مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت :

شرکت با مسئولیت محدود: همموسیقی با ماده ۲۷ قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکـت ی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده است هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام و یا قطعات سهامی تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکـت می باشد. مدارک مورد نیاز جهت تأسیس کمپانی با مسئولیت محدود: الف) دو نسخه تقاضانامه ب)دو ورژن صورت کمپانی نامه ج) دو نسخه اساسنامه د) دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین ه) کپی مساوی اصل شده شناسنامه مؤسسین و چنانچه هیأت مدیره نیز خارج از شرکاء باشند کپی مساوی اصل شده شناسنامه اعضاء هیأت مدیره نیز الزامی است و هر گاه موسسین کمپانی اشویِژگزینشه حقوقی باشند آخرین تغییرات مدیران سرمایه شرکت که در روزنامه رسمی درج گردیده است همراه با برگه معرفی نامه نماینده نیز ضمیمه مدارک دیگر می گردد .

شرکت های سهامی عام:

مدارک لازم جهت ثبت شرکت های سهامی عام حاوی مدارک قبل از پذیره نویسی مدارک بعد از پذیره نویسی می باشد. مدارک قبل از پذیره نویسی؛دو نسخه اظهار نامه به انضمام دو نسخه طرح،اساسنامه و دو نسخه اعلامیه پذیره نویسی همراه با کپی مصدق شناسنامه های موسسین و گواهی بانکی که در قانون تجارت تصریح شده است که مؤسسین ۲۰% از کل سرمایه را تعهد می نمایند و ۳۵% از ۲۰% را واریز گواهی بانکی ارائه می دهند .هر چند مؤسسین می توانند بیش از ۲۰ % از کل سرمایه را تعهد نماید ولی نباید کمتر از آن چه در قانون تجارت قید شده است باشد. اظهار نامه عینا اظهار نامه شرکت ها ی سهامی ویِژگزینشه می باشد که باید تا بند ۹ آن کامل شود.بندهای بعد از آن بعد از پذیره نویسی کامل می شود حداقل سرمایه نیز ۵ میلیون ریال می باشد . برای اطلاع از مطالب طرح اساسنامه اعلامیه پذیره نویسی به ماده ۸ ۹ قانون تجارت مراجعه نمائید .

مدارک بعد از پذیره نویسی :

دو نسخه اظهار نامه که تمام بندهای آن کامل شده باشد نام مؤسسین جدید در اظهار نامه وارده توسط تمامی سهامداران امضاء شده باشد،دو ورژن اساسنامه،دو نسخه صورت جسه مجمع عمومی موسسین هیأت مدیره که کارهایی شبیه صورت جلسات شرکـت های سهامی ویِژگزینشه تکمیل می گردد با این فرق که دو روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ آگهی های کمپانی در نظر گرفته می شود کپی مساوی اصل شده مؤسسین بازرسان همراه با گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% از کل سرمایه همچنین صفحات در روزنامه ای که اعلامیه پذیره نویسی درآن چاپ شده است .

مؤسسات غیر تجاری :

مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی می باشند که فعالی ت تجاری انجام نمی دهند بر طبق ماده ۱ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مقصود کلیه تشکیلات و مؤسسات است که جهت مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. مدارک مورد نیاز دو ورژن تقاضا نامه همراه با دو ورژن اساسنامه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین،کپی مصدق شناسنامه مؤسسین،تقاضانامه حاوی معین ات نام،موضوع،تابعیت،مرکز،اسامی مؤسسین،تاریخ تشکیل مدیر،یا مدیران اشخاصی که در مؤسسه حق امضاء دارند،دارائی مؤسسه،آدرس شعبه نام مدیر،مدیران شعبه می باشد که بوسیله مؤسسین امضاء می شود. در ورژن اساسنامه که تمام صفحات آن تمام مؤسسین امضاء می گردد در صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین مدیران و صاحبان امضاء مجاز تعیین می گردد مؤسساتی که فعالی ت آنها مشمول بند الف ماده ۲ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری شود(ماده ۲ بند الف مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد) بر طبق بند ه ماده ۶ همان آئین نامه باید از شهربانی مجوز دریافت نماید .

مراحل اداری :

متقاضی بعد از آنکه تصمیم به ثبت هر یک از انواع شرکت را گرفت،به حسابداری اداره مراجعه می نماید و مدارک کمپانی مورد نظر را خریداری به ترتیبی که در فوق اشاره شد،کامل می نماید تمام مدارک را در داخل یک پوشه پانچ می نماید . متقاضی دوباره به حسابداری مراجعه می نماید فییش تعیین نام را دریافت و به شعبه بانک ملی اداره که تنها برای امور ثبتی اختصاص دارد مراجعه فیش تعیین نام را پرداخت می نماید مؤسسات کمپانی های تعاونی فاقد فیش تعیین نام می باشند. متقاضی نامهای درخواستی را بر روی برگه ای می نویسد بعد پرونده را به کارشناس بررسی کننده پرونده تحویل می دهد کارشناس پرونده را از نظر محتویات کامل بودن مدارک چک می نماید بعد پرونده در اختیار کاربران کامپیوتر قرار می گیرد . کاربران کامپیوتر تمام محتویات پرونده حاوی معین ات اساسنامه،شرکـت نامه،تقاضانامه و صورت جلسات را وارد سیستم می کنند بعد از آنکه محتویات مدارک وارد سیستم شد به متقاضی که درخواست داده می شود که دستیابی به محتویات پرونده در بخش های مختلف اداری از طریق وارد کردن که درخواست امکان پذیر است. متقاضی همراه با پرونده به واحد تعیین نام مراجعه می نماید و کارشناس تعیین نام بعد از جستجو در کامپیوتر نام های درخواستی متقاضی را جستجو می نماید . به ترتیب اولویت یکی از نام ها را برای او تعیین می نماید در این سری کارشناس پرونده معین می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می گردد همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می نماید .کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک کمپانی را با توجه به نوع آن چک می نماید علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک نماید . که مبادا در فعالی ت شرکت محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام یا سهم کمپانی با اوراق مغایرت داشته باشد. اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند متقاضی به کار برخورد مراجعه می نماید و کارشناس تعیین نام بعد از جستجو در کامیپوتر نام های درخواستی متقاضی را جستجو می نماید . به ترتب اولویت یکی از نام ها را جهت او تعیین می نماید در این پارت کارشناس پرونده معین می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر جهت کارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می نماید. کارشناس تأسیس همزمان محتویات مدارک مجموعه را با توجه به نوع آن چک می نماید علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک نماید .که مبادا در فعالی ت مجموعه و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه سهام یا سهم شرکـت با اوراق مغایرت داشته باشد. چنانچه ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند متقاضی به کار برخورد مراجعه می نماید که نواقص و ایرادات را رفع نماید و دوباره برای کارشناسی ارسال نماید. در این پارت است که اگر نوع مجموعه سهامی ویِژگزینشه باشد متقاضی برای تهیه گواهی بانکی باید کار نماید و اگر سهامی عام باشد کارشناس مجوز پذیره نویسی را صادر می نماید همچنین اگر مورد فعالی ت نیز احتیاج به مجوز داشته باشد بوسیله کارشناس استعلام صادر می شود . درغیر این صورت مراحل اداری انجام می گیرد. مراحل اداری مسائل فوق منوط به تهیه مدارک طی شدن مراحل را دارد.

هر گاه کارشناسی منع قانونی در پرونده ها مشاهده نکرد. آگهی تأسیس را از طریق سیستم صادر می نماید ؛« قبل از مکانیزه شدن واحد تأسیس آگهی تأسیس بررسی اوراق ویِژگزینشه بوسیله کارشناس تهیه می گردید.» و آن را تأیید می نماید و متقاضی را به اتاق رئیس اداره جهت گرفتن امضاء راهنمایی می نماید . همزمان محتویات پرونده نیز از طریق کامپیوتر برای رئیس اداره ارسال می شود. بعد از تأیید رئیس محتویات پرونده از طریق سیستم جهت کارشناسی عودت داده می شود. کارشناس یک ورژن از تمام مدارک ثبتی را مهر نسخه اداره می زند،حق ثبت مجموعه را نیز با توجه به میزان سرمایه شرکت تعیین می نماید را از طریق سیستم صحت مدارک ارسالی را تأیید به حسابداری ارسال می نماید در حسابداری حق ثبت،حق الدرج آگهی مجموعه در روزنامه کثیرالانتشار اخذ می گردد محتویات پرونده به قمست ثبت دفاتر مراجعه نماید مدارکی را که مهر نسخه اداره دارد را در داخل پرونده جداگانه ای همراه با آگهی تأسیس قرار دهد. و به مسؤول ثبت دفاتر تحویل می دهد در این سری است که به شرکـت شماره ثبت داده می شود معین ات محتویات در دفاتر ویژه ثبت می شود ذیل دفتر بوسیله فردی که مجاز به امضاء آن است امضاء می شود و آگهی تأسیس در پارت دبیرخانه مهر و شماره می شود و یک نسخه از آگهی تأسیس به متقاضی جهت درج در روزنامه رسمی داده می شود و از هر یک از مدارک یک ورژن به متقاضی داده می شود مهر اداره برای آن زده می شود به این ترتیب شرکـت به ثبت می رسد .

سوپروب close
خرید بک لینک