آخرین اخبار
خانه » مقالات » قانون راجع به ثبت شرکت ‌ها

قانون راجع به ثبت شرکت ‌ها

قانون راجع به ثبت مجموعه ‌ها
sabt قانون راجع به ثبت شرکت ‌ها
ثبت شرکت در ارمنستان

مصوب ۲ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی
ماده اول ـ هر شرکت ی که در ایران تشکیل مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.
ماده دوم ـ کلیه کمپانی ‌های ایرانی نامبرده در قانون تجارت (سهامی ـ ضمانتی مختلط ـ تعاونی) که در تاریخ اجرا این قانون موجود مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده ‌اند باید مهر تا انتها شهریور ماه ۱۳۱۰ تشکیلات را با مقررات قانون تجارت تطبیق کرده و همآهنگ قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العموم بدایت مکانی که ثبت باید در آن‌جا به عمل آید محکمه مدیران آن‌ها را به یک صد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکـت مختلف نیز صادر خواهد شد. در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای مجموعه تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.

ماده سوم ـ از تاریخ اجرای این قانون هر شرکـت خارجی برای این‌که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکـت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.
ماده چهارم ـ هر مجموعه خارجی که در تاریخ اجرا این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید در صورتی که این مدت برای تهیه تسلیم اوراق لازم ه به اداره ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده پنجم ـ اشخاصی که به‌عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکـت ‌های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العوم بدایت به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تأخیر بعد از صدور حکم متخلف را به تادیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده تا سه ماه بعد از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه مجموعه متخلف پیشگیری خواهد نمود.
ماده ششم ـ در مورد مجموعه ‌های خارجی که شرایط عملیات آن‌ها به سبب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید ـ مفاد سری اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تأخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است.
ماده هفتم ـ تغییرات راجع به نمایندگان شرکـت یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود تا وقت ی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام مجموعه انجام داده عملیات مجموعه محسوب است مگر این‌که شرکـت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر به ثبوت رساند.
ماده هشتم ـ شرکـت ‌های بیمه اعم از ایرانی خارجی تابع نظامنامه‌هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود.
قبول تقاضای ثبت شرکت ‌های فوق شرایط راجعه به ادامه عملیات آن‌ها منوط به رعایت مقررات نظامنامه‌های مزبوره خواهد بود.
ماده نهم ـ‌ برای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه‌های لازم ه تنظیم خواهد شد در نظامنامه‌های مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحاً تعیین تکلیف شود:
۱- اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.
۲- نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.
۳- اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن‌ها باید ضمیمه اظهارنامه شود.
۴- نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداً به ثبت برسد.
۵- طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید .
۶- اعلاناتی که بعد از تصویب باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج مجموعه به عمل آید.
۷- تعریف راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.

ماده دهم ـ حق الثبت شرکـت ‌ها اعم از ایرانی خارجی همموزیک نرخ ذیل خواهد بود:
تا دو میلیون تومان سرمایه کل یک در هزار.
از دو میلیون و یک تومان تا ده میلیون تومان نسبت به مازاد ربع واحد در هزار.
از ده میلیون تومان تا پنجاه میلیون تومان نسبت به مازاد در بیست هزار.
و از پنجاه میلیون تومان به بالا نسبت به مازاد از پنجاه هزار.
برای تغییراتی که باید به ثبت برسد به استثنا تغییر مربوط به ازد یاد سرمایه که تابع ترتیب نامبرده فوق خواهد بود پنج تومان برای هر تغییر. برای ثبت هر شعبه بیست و پنج تومان.
*>> پاورقی: به سبب قانون حق الثبت کمپانی ‌های بیمه مصوب ۶ آذرماه ۱۳۱۰ (صفحه ۸۸ همین مجموعه) مقررات این ماده در آن قسمت که راجع به حق الثبت شرکـت است حاوی کمپانی ‌های بیمه نخواهد بود. <<
ماده یازدهم ـ نماینده هر شرکـت خارجی یا مدیر شعبه آن که برخلاف ماده ۳ قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده ۵ این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد.
در مورد مجموعه ‌های داخلی که بعد از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می‌شوند افرادی که مکلف به تقاضای ثبت شرکـت بوده و در موعد قانونی به تکلیف عمل نکنند مطابق ماده ۲ این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد.
ماده دوازدهم ـ مواد ۶۶ ۱۴۱ قانون تجارت ماده ۲۴۱ ثبت اسناد نسخ این قانون از ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.
*>> پاورقی: مقصود از مواد ۶۶ ۱۴۱ قانون تجارت قانونی است که در دوره پنجم ۱۳۰۳-۱۳۰۴ تصویب شده است نه قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ که بعد از این قانون تصویب شده است و همچنین ماده ۲۴۱ قانون ثبت اسناد مقصود از قانونی است که قبل از این قانون قوت قانونی داشته نه قانون مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ که بعد از این قانون تصویب شده است. <<
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خرداد ماه هزار سیصد ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون اصلاح بند پ ماده ۱۰ قانون ثبت شرکـت ها ۲۲/۸/۱۳۵۲
قانون اصلاح بند پ ماده ۱۰ قانون ثبت مجموعه ها
‌مصوب ۱۳۵۲. ۸. ۲۲
‌ماده واحده – بند پ ماده ۱۰ اصلاحی قانون ثبت شرکت ها مصوب آبان ماه ۱۳۴۶ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
پ – کمپانی های تعاونی روستایی وبقیه شرکت های تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقررات به تصویب رسیده باشد و همین طور سازمان تعاون مصرف‌کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکت های دولتی گسترش کشاورزی و شرکت های دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق‌ثبتی معاف می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده بعد از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۵۲. ۸. ۱۴ در جلسه روز سه‌شنبه بیست دوم آبان ماه یک‌هزار و سیصد پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

نظامنامه‌ اجرای قانون‌ ثبت‌ مجموعه ها مصوب‌ خرداد ۱۳۱۰ با اصلاحات‌ بعدی‌
ماده‌ ۱ ـ برای‌ ثبت‌ کلیه‌ شرکـت های‌ خارجی‌ و همچنین ‌ ثبت شرکـت های‌ ایرانی‌ که‌ باید در تهران‌ ثبت‌ شود دایره‌ مخصوصی‌ در اداره‌ ثبت‌ اسناد‌ تهران‌ به‌ اسم‌ دایره‌ ثبت‌ کمپانی ها تشکیل‌ خواهد شد.
ماده ۲- مهلتی‌ که‌ برای‌ تقاضای‌ ثبت‌ شرکـت های‌ خارجی‌ داده ‌ می‌شود از قرار ذیل‌ است‌:
۱ ـ نسبت‌ به‌ مجموعه های‌ خارجی‌ که‌ در تاریخ‌ اجرای‌ این‌ نظامنامه‌ به ‌وسیله‌ شعبه‌ یا نماینده‌ در ایران‌ به‌ امر تجاری‌ یا صنعتی‌ و یا مالی‌ اشتغال‌ دارند تا ۱۵ مهرماه‌ ۱۳۱۰ و این‌ مهلت‌ ممکن‌ است‌ مطابق‌ ماده‌ ۵ قانون‌ ثبت‌ شرکـت ها تا شش‌ ماه‌ دیگر تمدید شود.
۲ ـ نسبت‌ به‌ کمپانی های‌ خارجی‌ که‌ از تاریخ‌ ۱۵ خرداد ماه‌ ۱۳۱۰ به‌ بعد بخواهند در ایران‌ به‌ وسیله‌ شعبه‌ یا نماینده‌ به‌ امر تجاری‌ یا صنعتی‌ یا مالی ‌مبادرت‌ کنند تقاضای‌ ثبت‌ باید قبل‌ از اشتغال‌ به‌ امری‌ که‌ موضوع‌ عملیات‌ شرکت ‌ است‌ به‌ عمل‌ آید.
ماده‌ ۳ ـ ثبت‌ کلیه‌ شعبی‌ نیز که‌ ممکن‌ است‌ شرکت ‌ خارجی‌ در ایران‌ داشته‌ باشد در دایره‌ ثبت‌ کمپانی ها به‌ عمل‌ خواهد آمد.
ماده‌ ۴ ـ اظهارنامه‌ ثبت‌ هر شرکت ‌ خارجی‌ یا شعب‌ آن‌ به ‌وسیله‌ شخصی‌ که‌ از طرف‌ شرکت ‌ حق‌ امضا در ایران‌ دارد و یا به‌ بوسیله ‌ کسی‌ که‌ از طرف ‌شخص‌ مزبور برای‌ این‌ تقاضا وکالت‌ دارد تقدیم‌ خواهد شد.
ماده‌ ۵ ـ برای‌ ثبت‌ هر شرکت ‌ خارجی‌ تقدیم‌ اسناد ذیل‌ ضروری ‌ است‌
۱ ـ اظهارنامه‌ ثبت‌.
۲ ـ یک‌ نسخه ‌ مصدق‌ از اساسنامه‌ شرکت ‌.
۳ ـ یک‌ ورژن ‌ مصدق‌ از اختیارنامه‌ نماینده‌ عمده‌ شرکت ‌ در ایران‌ و در صورتی‌ که‌ شرکـت ‌ چند نماینده‌ مستقل‌ در ایران‌ داشته‌ باشد یک‌ ورژن ‌ مصدق‌ از اختیارنامه‌ هریک‌ از آنها.
تبصره‌ ـ هرگاه‌ شرکت ‌ خارجی‌ شرکت ی‌ باشد که‌ شرایط‌ عملیات‌ آن‌ به ‌موجب‌ امتیازنامه‌ صحیح‌ و منظمی‌ مقرر گردیده‌ علاوه‌ بر اسناد فوق‌ باید سواد امتیازنامه‌ با تصدیق‌ وزارت‌ امور خارجه‌ مشعر بر صحت‌ آن‌ امتیازنامه‌ هم تسلیم‌ شود.
ماده‌ ۶ ـ اظهارنامه‌ ثبت‌ باید به‌ فارسی‌ نوشته‌ شده‌ و دارای‌ نکات‌ ذیل‌ باشد
۱ ـ نام‌ کامل‌ مجموعه ‌.
۲ ـ نوع‌ شرکت ‌ از سهامی‌ ضمانتی‌ مختلط‌ غیره‌.
۳ ـ مرکز اصلی‌ شرکـت ‌ و آدرس‌ صحیح‌ آن‌.
۴ ـ تابعیت‌ شرکت ‌.
۵ ـ میزان سرمایه‌ مجموعه ‌ در تاریخ‌ تقاضا.
۶ ـ آخرین‌ بیلان‌ مجموعه ‌ مشروط‌ بر این‌ که‌ قوانین‌ جاریه‌ و یا عرف‌ تجاری‌ مملکت‌ اصلی‌ شرکـت ‌ و یا اساسنامه‌ شرکـت ‌ انتشار بیلان‌ شرکت ‌ را مقررکرده ‌ باشد.
۷ ـ در چه‌ محل‌ در چه‌ تاریخ‌ و در نزد کدام‌ مقام‌ صلاحیت‌دار شرکـت ‌ تقاضاکننده‌ مطابق‌ قوانین‌ مملکت‌ اصلی‌ ثبت‌ شده‌ است‌.
۸ ـ شرکت ‌ به‌ چه‌ نوع‌ امر صنعتی‌ یا تجاری‌ یا مالی‌ در ایران‌ مبادرت‌ می‌کند.
۹ ـ شعب‌ آن‌ در کدامیک‌ از نقاط‌ ایران‌ موجود است‌.
۱۰ ـ نماینده‌ عمده‌ کمپانی ‌ در ایران‌ کیست‌ اگر کمپانی ‌ چند نماینده‌ مستقل‌ دارد نمایندگان‌ مستقل‌ شرکت ‌ در ایران‌ چه‌ اشخاصی‌ می باشند .
۱۱ ـ اسم‌ و آدرس‌ صحیح‌ شخص‌ یا اشخاصی‌ که‌ مقیم‌ در ایران‌ بوده‌ برای‌ دریافت‌ کلیه‌ ابلاغات‌ مربوطه‌ به‌ شرکـت ‌ صلاحیت‌ دارند.
۱۲ ـ تعهد به‌ این‌ که‌ همه‌ ساله‌ یک‌ نسخه ‌ از آخرین‌ بیلان‌ کمپانی ‌ را در صورتی‌ که‌ بیلان‌ مزبور مطابق‌ فقره‌ ششم‌ این‌ ماده‌ قابل‌ انتشار باشد به‌ دایره‌ ثبت‌کمپانی ها بدهد.
ماده‌ ۷ ـ سواد اساسنامه‌ کمپانی ‌ و اختیارنامه‌ نماینده‌ عمده‌ آن‌ در ایران‌ چنانچه شرکـت ‌ چند نماینده‌ مستقل‌ در ایران‌ داشته‌ باشد اختیارنامه‌ آن‌ نمایندگان‌ وهمین طور ‌ آخرین‌ بیلان‌ شرکت ‌ باید در مرکز اصلی‌ کمپانی ‌ به‌ بوسیله ‌ شخص‌ یا اشخاصی‌ که‌ از طرف‌ شرکت ‌ حق‌ امضا دارند تصدیق‌ گردد.
امضای‌ آن‌ شخص‌ یا اشخاص‌ باید به‌ تصدیق‌ مقامات‌ صلاحیت ‌دار مملکتی‌ که‌ امضا در آنجا واقع‌ شده‌ نماینده‌ سیاسی‌ یا قنسولی‌ ایران‌ در مملکت ‌مزبور یا نماینده‌ سیاسی‌ یا قنسولی‌ دولت‌ متبوع‌ شرکـت ‌ در ایران‌ برسد.
ماده‌ ۸ ـ برای‌ ثبت‌ شعبه‌ هر شرکت ‌ خارجی‌ تقدیم‌ مدارک‌ ذیل‌ ضروری ‌ است‌
۱ ـ اظهارنامه‌ ثبت‌ به‌ فارسی‌.
۲ ـ سواد مصدق‌ سند ثبت‌ خود شرکـت ‌ در ایران‌.
۳ ـ سواد مصدق‌ از اختیار (نامه‌) نماینده‌ که‌ مدیر شعبه‌ است‌.
تبصره‌ ـ ممکن‌ است‌ تقاضای‌ ثبت‌ شعبه‌ همچنین ‌ تقاضای‌ ثبت‌ شرکـت ‌ به‌ عمل‌ آید در این‌ صورت‌ تقدیم‌ سواد مصدق‌ سند ثبت‌ خود کمپانی ‌ لازم ‌نخواهد بود.
ماده‌ ۹ ـ اگر علاوه‌ بر نماینده‌ یا نمایندگانی‌ که‌ اسم‌ آنها مطابق‌ ماده‌ ۶ با خود شرکت ‌ ثبت‌ شده‌ یا نمایندگانی‌ که‌ مدیریت‌ شعبه‌ را داشته‌ و اسم‌ آنها مطابق‌ ماده‌ ۸ در موقع‌ ثبت‌ شعبه‌ به‌ ثبت‌ رسیده‌ است‌ کمپانی ‌ خارجی‌ در ایران‌ نمایندگانی‌ داشته‌ باشد که‌ حق‌ امضا از طرف‌ آن‌ دارند اسم‌ نمایندگان‌ مزبور هم باید ثبت‌ شود معذالک‌ ثبت‌ اسامی‌ مستخدمین‌ جز که‌ حق‌ امضا دارند از قبیل‌ محاسب‌ وکیل‌ غیره‌ اجباری‌ نیست‌.
ماده‌ ۱۰ ـ هرگاه‌ یکی‌ از نکات‌ نامبرده در فقره‌ ۱ ۲ و ۳ ۴ ۵ و ۸ و ۱۰ ۱۱ ماده‌ شش‌ تغییر یابد این‌ تغییر نیز باید در اداره‌ ثبت‌ اسناد تهران‌ به‌ ثبت ‌برسد.
ماده‌ ۱۱ ـ اگر شعبه‌ جدید ی‌ تاسیس‌ یا نمایندگان‌ نو ی‌ معین ‌ شود تاسیس‌ شعب‌ و یا تعیین‌ نمایندگان‌ مزبور نیز باید در اداره‌ ثبت‌ اسناد تهران‌ ثبت‌شود.
ماده‌ ۱۲ ـ اگر نماینده‌ عمده‌ شرکـت ‌ در ایران‌ تغییر یابد قائم‌ مقام‌ از برای‌ ثبت‌ سمت‌ خود باید اسناد ذیل‌ را به‌ دایره‌ ثبت‌ شرکت ها تقدیم‌ نماید
۱ ـ اظهارنامه‌ به‌زبان‌ فارسی‌ که‌ شخصا امضا کرده ‌ باشد.
۲ ـ سواد اختیارنامه‌ مطابق‌ ماده‌ ۷.
ماده‌ ۱۳ ـ کلیه‌ اوراقی‌ که‌ مطابق‌ مواد فوق‌ لازم ‌ است‌ به‌ تقاضانامه‌ ها منضم‌ گردد باید به‌ فارسی‌ تهیه‌ شده‌ یا یک‌ ترجمه‌ مصدق‌ از آن‌ به‌ فارسی‌ ضمیمه‌آن‌ شود.
ماده‌ ۱۴ ـ در دایره‌ ثبت‌ مجموعه ها دفتر مخصوصی‌ برای‌ ثبت‌ مجموعه های‌ خارجی‌ خواهد بود مجموعه های‌ مزبور باید در این‌ دفتر به‌ ترتیب‌ تقاضا و در تحت ‌نمره‌ ترتیبی‌ ثبت‌ شوند.
ماده‌ ۱۵ ـ در دفتر فوق در ماده‌ فوق‌ باید برای‌ ثبت‌ هر کمپانی ‌ لااقل‌ ۴ صفحه‌ سفید تخصیص‌ داده‌ شود و کلیه‌ شعب‌ کمپانی ‌ که‌ تقاضای‌ ثبت‌ آن‌ می‌گردد همین طور ‌ تغییراتی‌ که‌ باید مطابق‌ این‌ نظامنامه‌ به‌ ثبت‌ برسد به‌ تدریجی‌ که‌ حاصل‌ می‌شود ذیل‌ ثبت‌ مجموعه ‌ در صفحات‌ نامبرده ه‌ فوق‌ ثبت ‌خواهد شد.
ماده‌ ۱۶ ـ علاوه‌ بر صفحات‌ سفیدی‌ که‌ بر طبق‌ ماده‌ ۱۵ مقرر است‌، برای‌ هر کمپانی ‌ خارجی‌ باید دوسیه‌ مخصوصی‌ تشکیل‌ داده‌ شود. در دوسیه‌ مزبور برای‌ خود شرکـت ‌ هریک‌ از شعب‌ آن‌ در ایران‌ یک‌ لفافه‌ تخصیص‌ داده‌ خواهد شد. اظهارنامه‌ هر سندی‌ که‌ ضمیمه‌ آن‌ است‌ در لفاف‌ مخصوص‌ شرکـت ‌ یا شعبه‌ آن‌ ضبط‌ می‌گردد. پس‌ از آن‌ یک‌ ورژن ‌ از هر اظهارنامه‌ دیگری‌ که‌ راجع‌ به‌ تغییرات‌ باشد همچنین ‌ کلیه‌ اوراق‌ که‌ راجع‌ به‌ آن‌ شرکـت ‌ یاشعبه‌ یا نماینده‌ آن‌ باشد در دوسیه‌ مزبور در لفاف‌ مخصوص‌ ضبط‌ خواهد شد.
ماده‌ ۱۷ ـ دایره‌ ثبت‌ شرکت ها باید برای‌ هر اظهارنامه‌ رسیدی‌ با قید تاریخ‌ وصول‌ اظهارنامه‌ بدهد.
ماده‌ ۱۸ ـ پس‌ از ثبت‌ شرکت ‌ هر یک‌ از شعب‌ آن‌ اداره‌ ثبت‌ اسناد باید تصدیقی‌ مشعر بر ثبت‌ شرکـت ‌ یا شعبه‌ آن‌ به‌ تقاضا کننده‌ بدهد. تصدیق‌ مزبورباید حاوی‌ مراتب‌ ذیل‌ باشد
۱ ـ نام‌ کامل‌ شرکت ‌.
۲ ـ نوع‌ مجموعه ‌ از سهامی‌ و ضمانتی‌ مختلط‌ و غیره‌.
۳ ـ مرکز اصلی‌ کمپانی ‌ و آدرس‌ صحیح‌ آن‌.
۴ ـ تابعیت‌ کمپانی ‌.
۵ ـ میزان سرمایه‌ مجموعه ‌ در تاریخ‌ تقاضا.
۶ ـ در چه‌ محل‌ در چه‌ تاریخ‌ و در نزد کدام‌ مقام‌ صلاحیت‌دار مجموعه ‌ تقاضاکننده‌ مطابق‌ قوانین‌ مملکت‌ اصلی‌ خود ثبت‌ شده‌ است‌.
۷ ـ مجموعه ‌ به‌ چه‌ نوع‌ امر صنعتی‌ یا تجاری‌ یا مالی‌ در ایران‌ مبادرت‌ می‌کند.
۸ ـ تاریخ‌ ثبت‌.
۹ ـ امضای‌ مدیر کل‌ ثبت‌ اسناد مملکتی‌.
تبصره‌ ـ هرگاه‌ تصدیق‌ راجع‌ به‌ ثبت‌ شعبه‌ باشد باید علاوه‌ بر مراتب‌ فوق‌ در تصدیق‌ نامه‌ محل‌ شعبه‌ نیز قید شود.
ماده‌ ۱۹ ـ سواد مصدق‌ از تصدیق‌ ثبت‌ هر شعبه‌ شرکت ‌ خارجی‌ باید توسط ‌ اداره‌ کل‌ ثبت‌ به‌ اداره‌ ثبت‌ اسناد محلی‌ که‌ شعبه‌ در آنجا دایر بوده‌ و یا می‌شود ارسال‌ گردد چنانچه در آن‌ محل‌ ثبت‌ اسناد نباشد سواد مزبور به‌ دفتر محکمه‌ ابتدایی‌ آن‌ محل‌ فرستاده‌ خواهد شد.
ماده‌ ۲۰ ـ در ظرف‌ یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ ثبت‌ هر شرکـت ‌ خارجی‌ یا شعبه‌ آن‌، دایره‌ ثبت‌ شرکـت ها باید مراتب‌ ذیل‌ را به‌ خرج‌ خود مجموعه ‌ در مجله‌ رسمی ‌وزارت‌ عدلیه‌ یکی‌ از روزنامه ‌های‌ یومیه‌ تهران‌ به‌ تعیین‌ وزارت‌ عدلیه‌ منتشر نماید
۱ ـ خلاصه‌ اساسنامه‌ شرکت ‌.
۲ ـ اسم‌ نماینده‌ عمده‌ شرکت ‌ در ایران‌ و چنانچه شرکت ‌ در ایران‌ چند نفر نماینده‌ مستقل‌ داشته‌ باشد اسم‌ همه‌ آنها.
۳ ـ اسم‌ اشخاصی‌ که‌ از طرف‌ کمپانی ‌ حق‌ امضا دارند.
۴ ـ اسم‌ شخص‌ یا اشخاص‌ مقیم‌ در ایران‌ که‌ برای‌ دریافت‌ کلیه‌ ابلاغات‌ مربوطه‌ به‌ شرکت ‌ صلاحیت‌ دارند.
ماده‌ ۲۱ ـ مراتب‌ نامبرده در ماده‌ فوق‌ باید در یکی‌ از روزنامه ‌های‌ محلی‌ منتشر شود که‌ شعبه‌ مجموعه ‌ در آنجا دایر بوده‌ یا تاسیس‌ می‌شود و اگر در آن ‌محل‌ روزنامه‌ نباشد این‌ انتشار باید در یکی‌ از روزنامه‌ های‌ یومیه‌ تهران‌ با قید این‌ که‌ مربوط‌ به‌ کدام‌ شعبه‌ است‌ به‌ عمل‌ آید.
انتشارات‌ نامبرده در این‌ ماده‌ هم به‌ بوسیله ‌ دایره‌ ثبت‌ مجموعه ها و به‌ خرج‌ شرکـت ‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد.
ماده‌ ۲۲ ـ هر مجموعه ‌ خارجی‌ که‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ را با شرایط‌ و در مواعد مقرره‌ در قانون‌ ثبت‌ مجموعه ها و این‌ نظامنامه‌ تقدیم‌ نماید از مهلت های‌ ذیل‌ بهره ‌مندخواهد شد
الف‌ ـ برای‌ تقاضای‌ ثبت‌ شعب‌ و اسم‌ نمایندگانی‌ که‌ در ایران‌ مشغول‌ تجارت‌ بوده‌ و همچنین ‌ اظهارنامه‌ راجع‌ به‌ ثبت‌ شرکت ‌ نسبت‌ به‌ آنها اظهارنامه‌ تقدیم‌ نشده‌ باشد یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ ثبت‌ خود مجموعه ‌.
ب‌ ـ برای‌ تقاضای‌ ثبت‌ شعب‌ یا نمایندگانی‌ که‌ ممکن‌ است‌ بعد از ثبت‌ خود شرکت ‌ در ایران‌ تشکیل‌ و یا معین ‌ گردند یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ تشکیل‌ یا تعیین ‌آنها.
ج‌ ـ برای‌ تقاضای‌ ثبت‌ تغییرات‌ حاصله‌ در شعب‌ شرکـت ‌ یا نمایندگانی‌ که‌ در ایران‌ دارد که‌ از آن‌ عبارت ‌ نماینده‌ عمده‌ مجموعه ‌ نمایندگان‌ مستقل‌ دیگرشرکت ‌ در ایران‌ است‌ و همین طور ‌ برای‌ تغییر شخص‌ یا اشخاصی‌ که‌ برای‌ دریافت‌ کلیه‌ ابلاغات‌ راجعه‌ به‌ شرکت ‌ صلاحیت‌ دارند دو ماه‌ از تاریخ‌ تغییر.
د ـ برای‌ تغییرات‌ حاصله‌ در شرکـت ‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ تغییر، اگر مرکز اصلی‌ شرکـت ‌ در آسیا به‌ استثنای‌ شرق‌ اقصی‌ و یا در اروپا و یا آمریکای‌ شمالی ‌باشد چهار ماه‌ اگر دربقیه ممالک‌ باشد.
ماده‌ ۲۳ ـ مقصود از نماینده‌ عمده‌ شرکـت ‌ خارجی‌ که‌ در قانون‌ ثبت‌ شرکـت ها فوق است‌ کسی‌ است‌ که‌ شرکت ‌ خارجی‌ به‌ او اختیار ضروری ‌ داده‌ تعهدات او به‌ سمت‌ نمایندگی‌ کمپانی ‌، تعهدات‌ شرکـت ‌ محسوب‌ می‌شود.
ماده‌ ۲۴ ـ مقررات‌ ماده‌ ۷ در مورد بیلان‌ سالیانه‌ شرکـت ‌ هم که‌ مطابق‌ فقره‌ دوازده‌ ماده‌ شش‌ این‌ قانون‌ باید همه‌ ساله‌ به‌ دایره‌ ثبت‌ کمپانی ها تسلیم‌ شود رعایت‌ خواهد شد.
ماده‌ ۲۵ ـ ثبت‌ کمپانی های‌ ایرانی‌ باید مطابق‌ مقررات‌ قانون‌ تجارت‌ به‌ عمل‌ آید و در مورد مجموعه های‌ ایرانی‌ که‌ در ۱۵ خردآدم اه‌ ۱۳۱۰ به‌ ثبت‌ نرسیده‌ باشند مطابق‌ ماده‌ دوم‌ قانون‌ ثبت‌ شرکت ها تا انتها شهریور ماه‌ ۱۳۱۰ برای‌ ثبت‌ مهلت‌ داده‌ خواهد شد. این‌ مهلت‌ ممکن‌ است‌ مطابق‌ ماده‌ مزبور تمدیدشود.
ماده‌ ۲۶ ـ مراجعه‌ به‌ دفاتر ثبت‌ کمپانی ها اعم‌ از ایرانی‌ و خارجی‌ برای‌ عموم‌ مردم‌ آزاد و هر ذی‌ نفعی‌ می‌تواند از مندرجات‌ آن‌ سواد مصدق‌ تحصیل‌ نماید .
ماده‌ ۲۷ ـ مجموعه های‌ بیمه‌ عمر اعم‌ از ایرانی‌ خارجی‌ نمی‌توانند در ایران‌ اقدام‌ به‌ عملیات‌ نمایند مگر این‌ که‌ قبلا از دولت‌ تحصیل‌ مجوز ‌ کرده ‌ و بعد به‌ ثبت‌ رسیده‌ باشند.
ماده‌ ۲۸ ـ شرکت های‌ بیمه‌ از هر قبیل‌ و اعم‌ از ایرانی‌ و خارجی‌ مکلفند کلیه‌ قراردادهای‌ مربوطه‌ به‌ بیمه‌ را به‌ زبان‌ فارسی‌ یا با ترجمه‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ تنظیم ‌نمایند و در مقابل‌ بیمه‌ شدگان‌ ایرانی‌ تنها ‌ متن‌ فارسی‌ سندیت‌ خواهد داشت‌.
مفاد این‌ ماده‌ در مورد قراردادهای‌ بیمه ‌ای‌ رعایت‌ خواهد شد که‌ از اول‌ اسفندماه‌ ۱۳۱۰ به‌ بعد منعقد گردد.
ماده‌ ۲۸ مکرر ـ قراردادهای‌ بیمه‌ بحری‌ که‌ در ایران‌ صادر ولی‌ وجه‌ آن‌ در صورت‌ حدوث‌ خسارت‌ باید در خارجه‌ پرداخته‌ شود تابع‌ ماده‌ قبل‌ نبوده‌ قراردادهای‌ نامبرده را می‌توان‌ به‌ زبان‌ غیر فارسی‌ صادر نمود.
ماده‌ ۲۹ ـ مادام‌ که‌ برای‌ کمپانی های‌ بیمه‌ نظامنامه‌ مخصوصی‌ مقرر نشده‌ است‌ ثبت‌ شرکـت های‌ مزبور به‌ استثنای‌ مجموعه های‌ بیمه‌ مطابق‌ مقررات‌ قانون‌ ثبت ‌شرکـت ها و این‌ نظامنامه‌ خواهد بود.
ماده‌ ۳۰ ـ حق ‌الثبت‌ شرکت ها که‌ به‌ موجب‌ ماده‌ ۱۰ قانون‌ ثبت‌ شرکـت ها اخذ می‌شود باید در حین‌ تسلیم‌ اظهارنامه‌ تادیه‌ گردد.
مواد ۳۱ ۳۲ ملغی‌ شده‌.
ماده‌ ۳۳ ـ این‌ نظامنامه‌ از تاریخ‌ ۱۵ خردآدم اه‌ ۱۳۱۰ به‌ موقع‌ اجرا گذاشته‌ خواهد شد.
ماده‌ ۳۴ ـ شرکـت های‌ منعقده‌ بین‌ کسبه‌ جز که‌ اطلاق‌ تاجر به‌ آنها نمی‌شود و مطابق‌ مقررات‌ نمره‌ ۷۰۴۴ مورخ‌ ۱۵ خرداد ۱۳۱۱ وزارت‌ عدلیه ‌تشخیص‌ و تعیین‌ شده‌اند در عداد مجموعه های‌ تجارتی‌ نبوده‌ به‌ عنوان‌ قرارداد مطابق‌ مقررات‌ قانون‌ ثبت‌ اسناد در دفاتر اسناد رسمی‌ باید به‌ ثبت‌ برسد.
ماده‌ الحاقی‌ ـ در مورد شرکـت های‌ فرعی‌ که‌ از طرف‌ یک‌ مجموعه ‌ تشکیل‌ داده‌ می‌شود، اگر اکثریت‌ سهام‌ شرکـت های‌ فرعی‌ متعلق‌ به‌ شرکـت ‌ اصلی‌ است‌ هر مجموعه ‌ فرعی‌ از حیث‌ ثبت‌ در حکم‌ شعبه‌ مجموعه ‌ اصلی‌ خواهد بود.
در صورتی‌ که‌ تمام‌ سهام‌ کمپانی ‌ فرعی‌ متعلق‌ به‌ شرکت ‌ اصلی‌ باشد حق ‌الثبت‌ فقط ‌ از سرمایه‌ شرکت ‌ اصلی‌ ماخوذ می‌گردد اگر سری ی‌ از سهام‌ شرکت ‌ فرعی‌ متعلق‌ به‌ مجموعه ‌ اصلی‌ نباشد از آن‌ بخش ‌ حق‌ الثبت‌ جداگانه‌ اخذ خواهد شد.

از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ نظامنامه‌، نظامنامه‌ شماره‌ ۷۰۴۴ مورخ‌ ۱۵ ۳ ۱۳۱۱ وزیر عدلیه‌ لغو می‌شود.

نظر به مواد ۵۸۴ ۵۸۵ قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ مقررمیدارد

سوپروب close
خرید بک لینک